Praktische informatie
A t/m Z

Vakanties

Herfstvakantie               22-10-2022 t/m 30-10-2022

Kerstvakantie                24-12-2022 t/m 08-01-2023

Carnavalsvakantie       18-02-2023 t/m 26-02-2023

Meivakantie                   24-04-2023 t/m 07-05-2023

Zomervakantie              17-07-2023 t/m 27-08-2023Vrije dagen

Maandag                   10-04-2023             Paasmaandag

Donderdag                18-05-2023             Hemelvaart

Vrijdag                        19-05-2023            Dag na Hemelvaart

Maandag                   29-05-2023             Pinkstermaandag

 

 

Studiedagen

Vrijdag                        04-11-2022            Studieochtend groepen 1-2 vrij

Maandag                    14-11-2022            Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                      06-12-2022           Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij

Vrijdag                        23-12-2022            Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag                        10-02-2023            Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij

Dinsdag                      28-02-2023           Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij

Vrijdag                        24-03-2023            Studieochtend groepen 1-2 vrij

Donderdag                22-06-2023             Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij

Vrijdag                        30-06-2023            Studiemiddag groepen 5 t/m 8 vrij

 

Vrijdagmiddag 17-02-2023 (vrijdag voor carnavalsvakantie) Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school

Vrijdagmiddag 14-07-2023 (vrijdag voor zomervakantie)      Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school

 

Schooltijden

Maandag 8.30-11.45uur,  middag 13.00-15.15 uur

Dinsdag 8.30-11.45 uur, middag 13.00-1515 uur

Woensdag 8.30-12.30 uur

Donderdag 8.30-11.45 uur, middag 13.00-15.15 uur

Vrijdag 8.30- 11.45 uur groep 1 t/m 4, 13.00-15.15 uur gr 5 t/m 8.

 

MR

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD wil zich optimaal inzetten ten goede van de kinderen op basisschool Amby, in een open, transparante communicatieve sfeer - in samenhang met de andere geledingen.

De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze school en het onderwijs aan de kinderen betreffen. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd: de raad spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel. De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Op andere gebieden kan de MR haar advies geven of om advies gevraagd worden.

Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar over verschillende onderwerpen die met onze school te maken hebben. Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen dan is dat mogelijk. Jullie kunnen dan contact opnemen met onze secretaris, zij kan jullie dan aangeven wanneer de volgende vergadering is.

 

De M.R. bestaat uit twee geledingen:

1. De geleding ouders,

2. De geleding personeel.

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen èn te behouden.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn bijv. het (digitaal) pestbeleid, veiligheid op school, lumpsum financiering, het jaarrooster, de vakantieregeling, het aannamebeleid, de gezonde school enzovoorts.

MR-leden zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de onderwijscommissie, de benoemingscommissie, de financiële commissie, de personeelscommissie en in de schoolraad van onze school.

Eén van onze doelen is te komen tot een goede communicatie met onze achterban, de ouders en de leerkrachten. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te denken over het reilen en zeilen van onze school. Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij alle leden van de MR. Wij zijn tevens bereikbaar via de mailbox "Medezeggenschapsraad" binnen Schoudercom. 

 

Personeelsgeleding:

Manon Hoen, voorzitter

Kim Sanders

Kirsten Freens

Vera Pinckaers,secretaris

 

Oudergeleding:

Dhr. Leon Broer

Dhr. Nils Kok

Mevr. Denise van den Booren 

Mevr. Ellis Schelling

 

Ouderraad

Ouders hebben de taak hun kinderen op te voeden en ze te helpen op hun weg naar volwassenheid. Een deel van deze opvoeding geven de ouders in handen van het team van leerkrachten en de directie van kindcentrum Amby. De deskundigheid en specialisaties van team en directie staan garant voor het onderwijskundig deel van die opvoeding. Echter ouders hebben ook medeverantwoordelijkheid op dit gebied.

Ouders kunnen participeren in deze onderwijskundige opvoeding. Veel ouders doen dit daadwerkelijk door in een of andere vorm deel te nemen aan ouderparticipatie binnen de school. 

 

Om bovenstaande te stimuleren en om gezamenlijk als ouders mee te kunnen doen en denken is iedere ouder/voogd(es)/verzorg(st)er lid van de Oudervereniging Katholiek Basisonderwijs (KBO)-Amby vanaf het moment dat het kind wordt ingeschreven als leerling van kindcentrum Amby. Het bestuur van de ouderraad is 

benoemd uit de leden van de oudervereniging en wil een vertegenwoordiging zijn van de ouders. De vergaderingen van de ouderraad zijn daarom openbaar. Iedere belangstellende ouder is dan ook van harte welkom. De ouderraad is ook schriftelijk bereikbaar via de brievenbus op school, het emailadres orbsamby@gmail.com, het correspondentieadres en de website. 

 

De ouderraad is op meerdere terreinen actief. De kinderen beschouwen allerlei festiviteiten als sinterklaas, carnaval, culturele activiteiten, sport- en speldagen en kamp als hoogtepunten in een schooljaar. Daarom werkt de ouderraad aan deze festiviteiten en activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch. Daarnaast heeft de ouderraad eveneens een bestuurlijke taak. De ouderraad onderhoudt als vertegenwoordiging van de ouders zo goed mogelijk contact met de schoolraad, de medezeggenschapsraad, team en directie. De ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de basisschool met veel belangstelling, dit met de bedoeling om, indien nodig, adviezen te kunnen geven.

 

Samenstelling bestuur:

·
• Marieke Haalboom(voorzitter)

• Zinze Siegerink (penningmeester)

• Leonie Steffens (secretaris

 

Overige leden schooljaar 2022-2023 met daarbij de werkgroepen:

• Mignon op den Camp  

• Ieteke Hentzepeter 
• Petra Rensen 
• Martine Wolters

• Désirée Penders (leerkracht)

 

Schoolraad

De Schoolraad is het adviesorgaan en de sparringpartner van de directie van KC Amby. De SR bestaat uit ouders en stimuleert en waarborgt in die hoedanigheid de ouderparticipatie binnen de school. De SR draagt haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger binnen de door het Bestuur van de Stichting MosaLira gestelde kaders.  

De Schoolraad

* functioneert als klankbord voor de directie en adviseert gevraagd en ongevraagd;
participeert in de benoemingsadviescommissie als het gaat om de benoeming van leden van de schoolleiding en eventueel leraren;
* functioneert als klankbord voor het bestuur van de stichting;
bevordert de werkzaamheden van vrijwilligers.  
De Schoolraad bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden, die gemiddeld zesmaal per schooljaar bij elkaar komen. Bij de vergadering schuift ook een vertegenwoordiger van de directie aan.    

De Schoolraadleden zijn:

Anke Smeenk (voorzitter)

Ralph Candel (lid)

Micaela Caramellino (lid) 
Petra Rensen lid (vanuit de Ouderraad)

vacature

Praktische informatie MosaLira

Voor praktische informatie omtrent protocollen e.d. bovenschools verwijs ik u naar de website van MosaLira

Download documenten

A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren