Praktische informatie
A t/m Z

Vakanties

Herfstvakantie                    16-10-2023 t/m 20-10-2023 

Kerstvakantie                     25-12-2023 t/m 07-01-2024 

Carnavalsvakantie             12-02-2024 t/m 16-02-2024 

Meivakantie                        29-04-2024 t/m 10-05-2024 

Zomervakantie                   08-07-2024 t/m 18-08-2024 

 

Vrijdagmiddag 22-12-2023 (vrijdag voor kerstvakantie)                 Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school 

Vrijdagmiddag 09-02-2024 (vrijdag voor carnavalsvakantie)         Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school 

Vrijdagmiddag 05-07-2024 (vrijdag voor zomervakantie)               Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school 

 

Vrije dagen

Maandag                            01-04-2024       Paasmaandag 

Maandag                            20-05-2024       Pinkstermaandag 

 

Geplande studiedagen

Maandag                           09-10-2023        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij 

Woensdag                         06-12-2023        Studieochtend groepen 1 t/m 8 vrij 

Maandag                           08-01-2024        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij  

Vrijdag                               23-02-2024        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag                             09-04-2024        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag                             11-06-2024        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag                               21-06-2024        Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij 

 

MR

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD wil zich optimaal inzetten ten goede van de kinderen op basisschool Amby, in een open, transparante communicatieve sfeer - in samenhang met de andere geledingen.

De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze school en het onderwijs aan de kinderen betreffen. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd: de raad spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel. De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Op andere gebieden kan de MR haar advies geven of om advies gevraagd worden.

Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar over verschillende onderwerpen die met onze school te maken hebben. Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen dan is dat mogelijk. Jullie kunnen dan contact opnemen met onze secretaris, zij kan jullie dan aangeven wanneer de volgende vergadering is.

 

De M.R. bestaat uit twee geledingen:

1. De geleding ouders,

2. De geleding personeel.

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen èn te behouden.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn bijv. het (digitaal) pestbeleid, veiligheid op school, lumpsum financiering, het jaarrooster, de vakantieregeling, het aannamebeleid, de gezonde school enzovoorts.

MR-leden zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de onderwijscommissie, de benoemingscommissie, de financiële commissie, de personeelscommissie en in de schoolraad van onze school.

Eén van onze doelen is te komen tot een goede communicatie met onze achterban, de ouders en de leerkrachten. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te denken over het reilen en zeilen van onze school. Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij alle leden van de MR. Wij zijn tevens bereikbaar via de mailbox "Medezeggenschapsraad" binnen Schoudercom. 

 

Personeelsgeleding:

Manon Hoen, voorzitter

Kim Sanders

Kirsten Freens

Vera Pinckaers,secretaris

 

Oudergeleding:

Mevr. Kirsten Pluijmakers

Dhr. Nils Kok

Mevr. Denise van den Booren 

Mevr. Ellis Schelling

 

Ouderraad

Ouders hebben de taak hun kinderen op te voeden en ze te helpen op hun weg naar volwassenheid. Een deel van deze opvoeding geven de ouders in handen van het team van leerkrachten en de directie van kindcentrum Amby. De deskundigheid en specialisaties van team en directie staan garant voor het onderwijskundig deel van die opvoeding. Echter ouders hebben ook medeverantwoordelijkheid op dit gebied.

Ouders kunnen participeren in deze onderwijskundige opvoeding. Veel ouders doen dit daadwerkelijk door in een of andere vorm deel te nemen aan ouderparticipatie binnen de school. 

 

Om bovenstaande te stimuleren en om gezamenlijk als ouders mee te kunnen doen en denken is iedere ouder/voogd(es)/verzorg(st)er lid van de Oudervereniging Katholiek Basisonderwijs (KBO)-Amby vanaf het moment dat het kind wordt ingeschreven als leerling van kindcentrum Amby. Het bestuur van de ouderraad is 

benoemd uit de leden van de oudervereniging en wil een vertegenwoordiging zijn van de ouders. De vergaderingen van de ouderraad zijn daarom openbaar. Iedere belangstellende ouder is dan ook van harte welkom. De ouderraad is ook schriftelijk bereikbaar via de brievenbus op school, het emailadres orbsamby@gmail.com, het correspondentieadres en de website. 

 

De ouderraad is op meerdere terreinen actief. De kinderen beschouwen allerlei festiviteiten als sinterklaas, carnaval, culturele activiteiten, sport- en speldagen en kamp als hoogtepunten in een schooljaar. Daarom werkt de ouderraad aan deze festiviteiten en activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch. Daarnaast heeft de ouderraad eveneens een bestuurlijke taak. De ouderraad onderhoudt als vertegenwoordiging van de ouders zo goed mogelijk contact met de schoolraad, de medezeggenschapsraad, team en directie. De ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de basisschool met veel belangstelling, dit met de bedoeling om, indien nodig, adviezen te kunnen geven.

 

Samenstelling bestuur:

·
• Marieke Haalboom(voorzitter)

• Zinze Siegerink (penningmeester)

• Leonie Steffens (secretaris

 

Overige leden schooljaar 2023-2024 met daarbij de werkgroepen:

• Lieke Verheijden  

• Ingrid Segers 
• Petra Rensen 
• Lian Kok

• Désirée Penders (leerkracht)

 

Schoolraad

De Schoolraad is het adviesorgaan en de sparringpartner van de directie van KC Amby. De SR bestaat uit ouders en stimuleert in die hoedanigheid de ouderparticipatie binnen de school. De SR draagt haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger binnen de door het Bestuur van de Stichting MosaLira gestelde kaders.  

De Schoolraad

* functioneert als klankbord voor de directie en adviseert gevraagd en ongevraagd;
* functioneert als klankbord voor het bestuur van de stichting;
* bevordert de werkzaamheden van vrijwilligers.  
De Schoolraad bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden, die gemiddeld vier tot vijf keer per schooljaar bij elkaar komen. Bij de vergadering schuift ook een vertegenwoordiger van de directie aan.    

De Schoolraadleden zijn:

Anke Smeenk (voorzitter)

Ralph Candel (lid)

Micaela Caramellino (lid) 
Petra Rensen lid (vanuit de Ouderraad)

Praktische informatie MosaLira

Voor praktische informatie omtrent protocollen e.d. bovenschools verwijs ik u naar de website van MosaLira

Download documenten

A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren